Privacy Policy

Welcome to Store Rebrand Privacy Policy.

We highly value your privacy, and this document aims to provide you with comprehensive information on how we collect and handle personal data. It covers details about the processes involved in storing, using, transferring, and deleting the data we gather. Additionally, we will explain the use of cookies on our website to ensure transparency and understanding of our data processing practices. Our ultimate goal is to promote clarity and assurance regarding how your personal data is managed while interacting with our platform.

Processing Personal Data

The Controller

The controller of your personal data is Pragmoo sp. z o.o. entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register, kept by the District Court of Poznań - Nowe Miasto and Wilda in Poznań, VIII Commercial Division of the National Court Register under the number 0000992388, with share capital of PLN 5,000.00, with tax identification number (NIP) PL7812040329, and statistical number (REGON) 523129080.

The Personal Data

We collect and process your data ONLY on your request, on the legal basis of your consent in following fields:

 1. Contact form

  1. The contact form serves as a fundamental means of communication with our team of specialists. It is conveniently accessible from various locations on our website, and its structure remains consistent throughout. By utilizing the contact form, you can easily submit inquiries related to our products and services, request cost estimates, or even schedule product demonstrations. This streamlined approach ensures a seamless and efficient process for reaching out to us.

  2. To address your inquiry effectively, we collect the following data: your e-mail address, Shopify URL (optional), company name (optional), phone number (optional), and the specific message you provide. This information is crucial for responding to your inquiry promptly and ensuring a tailored approach to your needs. Additionally, we may use this data for marketing purposes, such as keeping you informed about our latest services and products. Rest assured, we handle your data responsibly and adhere to applicable data protection regulations, ensuring your privacy is safeguarded. If you have any concerns about your data or wish to opt-out of marketing communications, please let us know, and we will respect your preferences accordingly.

   The data is collected and processed only upon your consent. Your personal data will be stored in our potential clients database for indefinite period of time.

  3. Your data will be processed until you inform us about your withdraw. You can withdraw your consent at any time by sending us a message to . After that, all your data will be erased from our database.

 2. Career

  INFORMATION CLAUSE
  1. We would like to kindly inform you that the Controller of your personal data contained in the submitted application documents is Pragmoo Sp. z o.o.
  2. Data obtained during the recruitment Pragmoo Sp. z o.o. processes for the purpose of conducting the current recruitment procedure:
   • - if you prefer employment based upon an employment contract - the data will be processed on the basis of Art. 6 items 1 letter c) of the GDPR, i.e. in order to perform obligations arising from legal provisions related to the recruitment process, including in particular Art. 22*1 of the Labor Code. In order to carry out the recruitment process in the field of data not required by law - the legal basis for processing is consent (Article 6 (1) (a) of the GDPR);
   • - if you prefer employment based upon a civil law contract, the legal basis for processing data contained in the application documents is the conclusion of an agreement with Pragmoo Sp. z o.o. (Art.6 item.1 letter b) of the GDPR);
   • - in order to determine or assert any claims or defend against such claims by Pragmoo Sp. z o.o. - the legal basis for data processing is the legitimate interest of the controller (Article 6 item 1 letter f) of the GDPR);
  3. To contact Pragmoo Sp. z o.o. , you can send a message to the e-mail address
  4. Your personal data may be provided to subcontractors of Pragmoo Sp. z o.o. , such as suppliers of IT systems and IT services, as well as entities providing accounting services.
  5. Your data will be stored for the time necessary to complete the recruitment process and for Pragmoo Sp. z o.o. selecting a candidate or candidates. The processing period may be each time extended by the limitation period for claims if the processing of your personal data will be necessary for the determination or assertion of possible claims or defense against such claims by the administrator.
  6. You are entitled to withdraw any of your consents at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing carried out before its withdrawal.
  7. You have the right to access your data, rectify, delete, limit processing, the right to transfer data, the right to object to data processed on the basis of the legitimate interest of the controller, as well as the right to lodge a complaint to the supervisory authority.
  8. Providing personal data by you is required:
   • - by law, including primarily the Labor Code - if you prefer employment based upon an employment contract;
   • - for the purposes of recruitment - if you prefer employment based upon a civil law contract.
   • - The consequence of not providing data is the inability to consider your candidacy in the recruitment process. In respect of other data, providing data is voluntary.
  9. More information on the processing of personal data by Pragmoo Sp. z o.o. is available on the website https://storerebrand.com/privacy-policy.
  10. If you voluntarily agree to participate in future recruitments, we will ask for your consent again.
  KLAUZULA INFORMACYJNA
  1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych jest Pragmoo Sp. z o.o.
  2. Dane pozyskane w toku rekrutacji przetwarzamy w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego:
   • - w sytuacji preferowania przez Ciebie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim art. 22(1) Kodeksu Pracy. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w zakresie danych dotyczących danych szczególnych jak np. stan zdrowia – art. 9 ust. 2 lit a) RODO);
   • - w sytuacji preferowania przez Ciebie zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest zawarcie umowy z Pragmoo Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   • - w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Pragmoo Sp. z o.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  3. Aby skontaktować się z nami, możesz wysłać wiadomość na adres e-mail
  4. Twoje dane osobowe mogą być przekazane naszym podwykonawcom, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym obsługę księgową i kadrową.
  5. Twoje dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zakończenia procesu rekrutacji i dokonania przez nas wyboru kandydata lub kandydatów, czyli po zatrudnieniu na umowę o pracę lub do podpisania umowy cywilnoprawnej. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
  6. Każdą z wyrażonych zgód możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  7. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu administratora.
  9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymagane:
   • - przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks Pracy – w przypadku, kiedy preferujesz zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
   • - dla celów prowadzenia rekrutacji – w przypadku, kiedy preferujesz zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną.
   • - Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Twojej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie pozostałych danych, podanie ich jest dobrowolne.
  10. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez nas dostępnych jest na stronie internetowej https://storerebrand.com/privacy-policy.
  11. Jeśli wyrażasz dodatkowo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, ponowimy zapytanie o Twoją zgodę.

Performance of Your Rights

We collect and process your personal data only with your consent. Your personal data will be stored in our database for the indefinite period of time (unless you agreed differently). At all this time you have the right to request from us:

 1. access to your personal data;
 2. correction of your personal data;
 3. erasure of your personal data;
 4. restriction of processing;
 5. data portability.

To perform any of your rights please email us at

Your request will be resolved in a timely and effective manner. We might contact you to arrange details of your request.

Withdrawal of your personal data will not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

Protection of Personal Data

Data Storage and Technical Solutions

To safeguard your personal data, we have implemented suitable data collection, storage, and processing practices along with robust security measures, including encryption.

In order to operate storerebrand.com efficiently, we engage third-party vendors and hosting partners who provide hardware, software, networking, storage, and related technology services. Rest assured, we carefully select these partners to ensure they meet high standards of security and data protection.

Your personal data is stored in secure networks with restricted access, limited only to authorized personnel with special access rights to these systems. By adopting these measures, we aim to maintain the confidentiality and integrity of your information, protecting it from unauthorized access or misuse. Your privacy and data security are of paramount importance to us.

Third-Party Software

We occasionally work with third parties who support us with services: Google Analytics tracking technologies. Those third parties might need to access to specific information to carry out their work for us. We rigorously vet these third-party vendors to ensure they meet our privacy standards and limit the data they can access to only what is necessary for them to perform their contracted tasks.

Cookies and Pixel Tags

We employ various tracking methods, such as cookies, pixel tags, and other technologies, to gather information from your browser. This data may include personal information, such as your IP address, unique cookie identifier, unique device identifier, device type, domain, browser type and language, operating system and system settings, country and time zone, previously visited websites, information about your interaction with our website, access times, and referring URLs.

Additionally, we receive reports from our service and analytics providers (e.g., Google Analytics) based on the use of these tracking technologies. These reports provide us with valuable statistics about website traffic and user interactions, helping us enhance our website and improve your overall experience.

It is important to note that the information stored in cookies is not linked to any personal data you may submit on our site. This separation ensures that your personal information remains separate from tracking data.

Furthermore, please be aware that third parties may also collect information through cookies, third-party plug-ins, and widgets on our website. These third parties collect data directly from your web browser, and the processing of this data is governed by their own privacy policies.

Certain cookies will only be utilized if you use specific features or select particular preferences on our website. Meanwhile, some cookies are essential for the functionality of the website and will always be used.

How and why do we use them?

 1. For the purpose of functionality.

  These cookies, pixel tags and other technologies remember your usage of our website. We use these cookies to provide you with an experience more appropriate and to make your use of the Services more tailored.

  Cookies: TawkConnectionTime; twk_uuid;

 2. For the purpose of analytics.

  These cookies, pixel tags and other technologies collect information about way how you interact with our website. We use Google Analytics, Hubspot and Hotjar cookies to understand how you arrive at and browse our products and website to identify areas for improvement such as navigation, user experience, and marketing campaigns.

  Cookies: _ga;

How to manage cookies?

You can deactivate cookies through a functionality built into your web browser. Browser manufacturers provide help pages relating to cookie management in their products. Please see below to learn more about how to control cookie settings through your browser:

If you do not accept cookies you may not be able to use all aspects of our website. You will not be able to opt-out of any cookies or other technologies that are “strictly necessary” for the Services.

Changes of Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. While we will inform you about the most significant changes, some updates may occur without prior notice. By continuing to use storerebrand.com, you agree to be bound by the latest version of our Privacy Policy, which can always be found at storerebrand.com/privacy-policy. We encourage you to review this policy periodically to stay informed about any modifications that may affect your data and privacy rights.

Governing Law

Any claim relating to our Privacy Policy shall be governed by the laws of the State of Poland without regard to its conflict of law provisions.

Questions & Contact

Contact us with any and all issues regarding processing of personal data or use of cookies / pixel tags.

We also welcome your feedback about our Privacy Policy

Contact us at: